Blog categorized as Site24x7

Tip #3- Monitoring Cloud/Virtual Resources

22.04.19 10:38 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Tip #3- Monitoring Cloud/Virtual Resources

Trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu cơ sở hạ tầng đám mây của bạn hoạt động kém. Có được khả năng hiển thị đầy đủ trên các tài nguyên đám mây / ảo và tài nguyên vật lý - trên bảng điều khiển Site24x7. Phát hiện và giải quyết vấn đề nhanh chóng trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng ...

Tip #2- Alerting and Reporting

22.04.19 10:31 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Tip #2- Alerting and Reporting

Với Site24x7, bạn sẽ là người đầu tiên biết mình gặp sự cố, trước khi khối lượng lớn người dùng bị ảnh hưởng. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn định cấu hình cảnh báo và báo cáo Site24x7.

1. Xác định chính sách cảnh báo
• Thêm liên hệ, thiết lập phân cấp thông báo của bạn - bạn có thể định tuyến các cả...

Tip #1- Getting Started with Site24x7

22.04.19 10:19 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)

1. Giám sát các URL bên ngoài cổng mạng nội bộ và giao dịch nhiều bước

• Add  một Website Monitor

• Chọn Monitoring Locations (ví dụ: các khu vực được nhắm mục tiêu theo địa lý, các vị trí chính, v.v.)

• Xác định Monitoring Frequency  (các chức năng Web chính cần được theo dõi thường xuyên hơn)
...