i3 JSC

ManageEngine có mặt trong Bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant 
cho Công cụ quản trị dịch vụ CNTT trong hai năm liên tiếpBảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant 2021 cho Công cụ Quản trị Dịch vụ CNTT là một đánh giá khách quan về thị trường ITSM và các nhà cung cấp doanh nghiệp hàng đầu. Nó hỗ trợ các tổ chức I&O và những người thực hành quản trị dịch vụ trong việc đầu tư vào một giải pháp CNTT phù hợp nhất. Xem báo cáo để tìm hiểu thêm về những xu hướng nào đang định hình bối cảnh ITSM và cách định vị của 11 nhà cung cấp.

ManageEngine có mặt trong Bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant cho Công cụ quản trị dịch vụ CNTT trong hai năm liên tiếp

Bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant 2021 cho Công cụ Quản trị Dịch vụ CNTT là một đánh giá khách quan về thị trường ITSM và các nhà cung cấp doanh nghiệp hàng đầu. Nó hỗ trợ các tổ chức I&O và những người thực hành quản trị dịch vụ trong việc đầu tư vào một giải pháp CNTT phù hợp nhất. Xem báo cáo để tìm hiểu thêm về những xu hướng nào đang định hình bối cảnh ITSM và cách định vị của 11 nhà cung cấp.

Xem báo cáo để nhận

Đánh giá toàn diện về các nhà cung cấp ITSM hàng đầu.

Bức tranh toàn cảnh về ITSM hiện tại.

Phân tích chuyên sâu về nền tảng ITSM ServiceDesk Plus.

Đánh giá toàn diện về các nhà cung cấp ITSM hàng đầu.

Bức tranh toàn cảnh về ITSM hiện tại.

Phân tích chuyên sâu về nền tảng ITSM ServiceDesk Plus.

Nhận bản sao miễn phí của Gartner Magic Quadrant 2021 cho Công cụ quản trị dịch vụ CNTT.

Xem báo cáo
Bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant cho các công cụ quản lý dịch vụ CNTT, 6/10/2020, Rich Doheny, Keith Andes, Mark Cleary

Gartner không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn những nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner gồm các ý kiến của tổ chức nghiên cứu. Gartner từ chối mọi bảo đảm về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Hình ảnh này được xuất bản bởi Gartner, Inc. - một phần của tài liệu nghiên cứu lớn/