Blog categorized as AlarmOne

Điều chỉnh nội dung báo động theo nhu cầu riêng với Alarm Modifier

12.04.18 10:22 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Điều chỉnh nội dung báo động theo nhu cầu riêng với Alarm Modifier

Những đội ngũ Dev Ops sử dụng một số lượng các công cụ giám sát, quản lý dự án, quản lý bản ghi log, và các công cụ quản lý công nghệ thông tin khác để nhận các cảnh báo khi một thứ gì đó đang hoạt động. Trong khi điều này giúp các đội ngũ IT duy trì hoạt động của hệ thống mọi lúc, nội dung các...