Blog categorized as 0365

Tạo đối tượng trong Office 365 nhanh chóng với O365 Manager Plus

27.11.19 09:51 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Tạo đối tượng trong Office 365 nhanh chóng với O365 Manager Plus

Tạo tài khoản người dùng là một quá trình mất nhiều thời gian với nhiều cấu hình khác nhau. Quá trình thủ công, mệt mỏi như vậy thường dễ bị lỗi, đặc biệt là trong khi tạo hàng loạt tài khoản người dùng. Lỗi trong quá trình cung cấp người dùng sẽ dẫn đến việc người dùng nản lòng gọi bàn dịch vụ để y...