PATCH CONNECT PLUS

Patch Connect Plus tích hợp với máy chủ Trình quản lý cấu hình hệ thống trung tâm (SCCM) để tự động vá lỗi hơn 530 bản cập nhật của bên thứ ba trên hơn 330 ứng dụng.

Tìm hiểu thêm

patch connect plus là gì?

Patch Connect Plus tích hợp với máy chủ Trình quản lý cấu hình hệ thống trung tâm (SCCM) để tự động vá lỗi hơn 530 bản cập nhật của bên thứ ba trên hơn 330 ứng dụng. Với tính năng 'Quản lý ứng dụng', việc triển khai các ứng dụng tùy chỉnh cũng được thực hiện. Ngoài ra, quản trị viên 'Công cụ quản trị' cung cấp 25 tiện ích thiết yếu nhất, có thể truy cập trực tiếp từ bảng điều khiển SCCM, cho trải nghiệm người dùng tối ưu.

Download

tính năng

patch manager plus

Demo
Help

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us