Exchange Reporter Plus

Giải pháp kiểm toán, giám sát và báo cáo thay đổi dành cho Exchange Server và Exchange Online

Tìm hiểu thêm

Exchange Reporter Plus là gì ?

Exchange Reporter Plus là giải pháp kiểm toán, giám sát và báo cáo thay đổi dành cho Exchange Server và Exchange Online. Với hơn 300 báo cáo độc đáo, sản phẩm cung cấp thông tin chi tiết về các số liệu thống kê kích thước hòm mail, các lượt đăng nhập vào Outlook Web Access, các thiết bị đã bật ActiveSync và các số liệu khác. Sản phẩm cũng gửi các cảnh báo thời gian thực về những thay đổi quan trọng đòi hỏi sự chú ý của bạn.

Download
Help

Tính năng

Exchange Server Reporting

Exchange Reporter Plus cung cấp hơn 200 báo cáo không trùng lặp và được đóng gói sẵn. Sử dụng các báo cáo này để thu được thông tin chi tiết về các thành phần và thực thể khác nhau, bao gồm các mailbox và các thành phần lưu trữ khác, lưu lượng email, danh sách phân phối, OWA và ActiveSync. Tự động tạo các báo cáo và gửi email để thông báo cho bạn vào các thời điểm cụ thể, hoặc xuất sang các định dạng như CSV, PDF, XLS hoặc HTML. Tải bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay để xem việc quản trị có thể trở nên đơn giản như thế nào với các báo cáo này.

Exchange Server Auditing

Theo dõi mọi thay đổi xảy ra trong môi trường máy chủ Exchange sử dụng các báo cáo kiểm duyệt của Exchange Reporter Plus. Bên cạnh việc kiểm duyệt các thay đổi quyền hạn mailbox Exchange, truy cập mailbox không phải từ chủ sở hữu, các thay đổi về giới hạn dung lượng lưu trữ cho phép, và các thông tin khác, bạn cũng có thể cấu hình các cảnh báo để nhận thông báo thời gian thực về các thay đổi.
Tự động tạo các báo cáo và gửi email để thông báo cho bạn vào các thời điểm cụ thể, hoặc xuất sang các định dạng như CSV, PDF, XLS hoặc HTML.Tải bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay để xem việc quản trị có thể trở nên đơn giản như thế nào với các báo cáo này.

Exchange Server Monitoring

Giám sát tình trạng các thành phần và giao thức khác nhau trong môi trường Exchange bao gồm các dịch vụ Exchange, kết nối client, DAG, hàng đợi email và các thông số khác. Hơn nữa, bạn có thể thiết lập thông báo nhận cảnh báo thời gian thực mỗi khi một thành phần, giao thức hoặc dịch vụ trải qua sửa đổi. 

Tự động tạo các báo cáo và gửi email để thông báo cho bạn vào các thời điểm cụ thể, hoặc xuất sang các định dạng như CSV, PDF, XLS hoặc HTML. Tải bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay để xem việc quản trị có thể trở nên đơn giản như thế nào với các báo cáo này.

Office 365 Reports

Exchange Reporter Plus cung cấp hơn 200 báo cáo không trùng lặp và được đóng gói sẵn. Sử dụng các báo cáo này để có thông tin chi tiết về các thành phần và thực thể khác nhau, bao gồm các mailbox và các thành phần lưu trữ khác, lưu lượng email, danh sách phân phối, OWA và ActiveSync. Tự động tạo các báo cáo và gửi email để thông báo cho bạn vào các thời điểm cụ thể, hoặc xuất sang các định dạng như CSV, PDF, XLS hoặc HTML. Tải bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay để xem việc quản trị có thể trở nên đơn giản như thế nào với các báo cáo này.

Demo

Dùng thử miễn phí

Contact Us