Blog categorized as AdAudit plus

Giám sát hoạt động đăng nhập của người dùng để xác định tài khoản bị xâm nhập

30.07.19 09:55 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Giám sát hoạt động đăng nhập của người dùng để xác định tài khoản bị xâm nhập

Như chúng ta đã biết AdAudit Plus có khả năng phân tích hành vi người dùng (UBA) cho phép quản trị viên giám sát hoạt động tệp của người dùng để xác định sự bất thường. UBA trong ADAudit Plus cũng có thể hỗ trợ xác định các tài khoản bị xâm nhập bằng cách giám sát các mẫu hoạt động đăng n...