PASSWORD MANAGER PRO

PassWord Manager Pro là một vùng an toàn để lưu trữ và quản lý thông tin nhạy cảm được chia sẻ như mật khẩu, tài liệu và nhận dạng kỹ thuật số của các doanh nghiệp.

 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

 

Lưu trữ, tìm kiếm và sắp xếp

Lưu trữ & sắp xếp toàn bộ ID đã phân quyền vào một kho lưu trữ tập trung

 

Chia sẻ bảo mật

Mật khẩu quản trị được chia sẻ với các thành viên trong nhóm của bạn trên cơ sở nhu cầu

 

Reset tự động

Tự động đặt lại mật khẩu của máy chủ, cơ sở dữ liệu,  thiết bị mạng và các tài nguyên khác.

 

Kiểm soát truy cập

Kiểm soát truy cập đến các tài nguyên CNTT và các ứng dụng dựa trên vai trò và trách nhiệm công việc.

 

Khởi động kết nối trực tiếp

Khởi động kết nối trực tiếp từ xa tài nguyên CNTT, các trang web và các ứng dụng.

 

Kiểm duyệt và ghi hình

Ghi hình và kiểm duyệt tất cả các đặc quyền truy cập, nhận hồ sơ đầy đủ của tất cả các hành động.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.