AD Manager Plus

ADManager Plus là một công cụ tích hợp cho phép quản trị và báo cáo AD, Office 365, Exchange, Skype for Business và G Suite. Sản phẩm cung cấp luồng công việc theo phê duyệt có thể tùy biến giúp sắp xếp hợp lý các hoạt động AD, tự động hóa cho các công việc AD, ủy nhiệm công việc an toàn cho bộ phận helpdesk, các báo cáo có thể hành động được định nghĩa trước và các tính năng khác.


 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

  • Quản trị Active Directory
  • Active Directory Reports
  • AD Delegation / Workflow
  • MS Exchange Management
Quản trị Active Directory
 

Quản trị Active Directory

f

Đơn giản hóa quản trị Active Directory bằng cách tạo, sửa đổi các tài khoản số lượng lớn, ủy nhiệm và đại diện.

 

Quản trị người dùng AD số lượng lớn

Sử dụng các tập tin CSV, sửa đổi các thuộc tính người dùng theo số lượng lớn, đặt lại mật khẩu và di chuyển người dùng và các đối tượng người dùng theo số lượng lớn. 

 

Tạo người dùng Active Directory số lượng lớn 

Tạo & triển khai người dùng theo số lượng lớn với tất cả thuộc tính bao gồm mailbox exchange & các dịch vụ đầu cuối & gán theo nhóm sử dụng tùy chọn nhập theo CSV. 

 

Sửa đổi người dùng Active Directory số lượng lớn

Đặt lại mật khẩu, mở khóa người dùng, di chuyển người dùng, xóa/kích hoat/vô hiệu hóa người dùng, thêm và xóa khỏi nhóm và sửa đổi các thuộc tính bao gồm exchange và các dịch vụ đầu cuối theo số lượng lớn. 

 

Quản trị tài khoản người dùng không hoạt động/bị vô hiệu hóa 

Dọn dẹp AD của bạn bằng cách tạo ra một danh sách các tài khoản không hoạt động hoặc bị vô hiệu hóa và dễ dàng xóa, kích hoạt hoặc di chuyển chúng.

 

Quản trị mật khẩu Active Directory 
f

Đặt lại nhiều mật khẩu tài khoản người dùng, cấu hình các thiết lập mật khẩu và kích hoạt/vô hiệu hóa người dùng mà mật khẩu hết hạn.

 

Quản trị người dùng Active Directory di động

Đặt lại mật khẩu, kích hoạt, vô hiệu hóa, mở khóa và xóa tài khoản người dùng từ thiết bị iOS hoặc Android của bạn.

 

Quản trị máy tính Active Directory


Tạo các máy tính, kích hoạt, vô hiệu hóa và di chuyển các máy tính theo số lượng lớn và thay đổi các thuộc tính chung của chúng và nhóm theo số lượng lớn. 

 

Quản trị và báo cáo MS Office 365


Quản trị và tạo các báo cáo về người dùng & nhóm trong thiết lập Office 365 và Active Directory từ một giao diện tập trung sử dụng ADManager Plus.

 

Quản trị từ báo cáo

Tạo, đặt lịch và xuất hơn 150 báo cáo toàn diện đã đặt sẵn về cơ sở hạ tầng Active Directory.

 

Quản trị qua Template/CSV 

Tạo và sửa đổi các tài khoản người dùng số lượng lớn bao gồm các thuộc tính exchange bằng cách áp dụng các template tùy biến hoặc bằng cách nhập dữ liệu CSV. 

 

Quản trị nhóm 

Thực hiện quản trị nhóm số lượng lớn bằng cách tạo/di chuyển/xóa/sửa các nhóm, các thành viên trong nhóm và các danh sách phân phối (gửi email 1 lần) và cấu hình các thuộc tính tổ chức và exchange. 

 

Quản trị liên hệ Active Directory

Tạo, sửa và xóa các liên hệ Active Directory theo số lượng lớn sử dụng các template hoặc nhập theo CSV và đồng thời xuất các liên hệ. 

 

Quản trị chính sách nhóm AD

Quản trị nhiều GPO trong AD của bạn bằng cách kích hoạt/vô hiệu hóa, thực thi/hủy thực thi, quản trị kế thừa và liên kết đối tượng chính sách nhóm (GPO).

 

Quản trị dịch vụ đầu cuối

Sửa đổi thư mục các dịch vụ đầu cuối, đường dẫn profile, các chương trình khởi động, thời gian phiên và các thiết lập từ xa cho nhiều tài khoản người dùng.

 

Quản trị OU (Organizational Unit) Active Directory 

Quản trị các đơn vị tổ chức (organizational unit) trong Active Directory theo số lượng lớn dễ dàng; Tạo, sửa đổi, di chuyển hoặc xóa nhiều OU trong một lần từ giao diện web, chỉ sử dụng một lượt click chuột. 

 

Cung cấp cho G Suite 

g

Cung cấp các tài khoản người dùng trong G Suite và Active Directory theo số lượng lớn hoặc chỉ một tài khoản đồng thời sử dụng giao diện điều khiển tập trung.

 

Quản trị ảnh người dùng AD 

ải lên, cắt hoặc chỉnh sửa, thay thế và loại bỏ các ảnh đại diện của một người dùng AD, nhiều người dùng trong OU, hoặc tất cả người dùng Active Directory ở một lần

Quản trị các quyền hạn tập tin AD

 

Quản trị các quyền hạn tạp tin Active Directory

Quản trị NTFS và các quyền hạn chia sẻ cho các thư mục và tập tin bằng cách thắt chặt kiểm soát truy cập của người dùng theo số lượng lớn trong Active Directory.

 

Quản trị các quyền hạn NTFS Active Directory 

Quản trị các quyền hạn NTFS cho những người dùng theo số lượng lớn bằng cách sửa đổi, thu hồi và các quyền hạn tổ chức trong vài lượt nhấp chuột.

 

Quản trị các quyền hạn chia sẻ Windows 

Kiểm soát truy cập người dùng và hoạt động về các chia sẻ trong tổ chức bằng cách sửa đổi và thu hồi các quyền hạn tới thư mục và chia sẻ máy chủ.

Active Directory Reports
AD Delegation / Workflow
MS Exchange Management
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.