NETWORK CONFIGURATION MANAGER


Network Configuration Manager là một giải pháp quản trị thay đổi, cấu hình và tuân thủ hỗ trợ nhiều nhà cung cấp (NCCCM) dành cho các thiết bị switch, router, firewall và các thiết bị mạng khác. NCM giúp tự động hóa và giành quyền kiểm soát toàn diện toàn bộ vòng đời quản trị cấu hình thiết bị như sao lưu, theo dõi thay đổi và thông báo, các chính sách tuân thủ và các cấu hình khác.


 
 
 

Tính năng sản phẩm NCM

 

Quản lý cấu hình


Sao lưu các cấu hình thiết bị, thông tin lịch sử và upload sự thay đổi, tất cả đều thực hiện trên giao diện Web

 

Theo dõi thay đổi 

thời gian thực

Giám sát thay đổi cấu hình, nhận thông báo tức thời, và ngăn chặn những thay đổi trái phép

 

Kiểm duyệt 

sự tuân thủ

Xác định chính sách tiêu chuẩn và tự động kiểm tra cấu hình thiết bị cho phù hợp.

 

Tự động hóa các

 nhiệm vụ cấu hình

Tự động hóa tất cả, nhiệm vụ quản lý cấu hình lặp lại tốn thời gian. Áp dụng thay đổi cấu hình với số lượng lớn.

 

Theo dõi hoạt động 

người dùng

Nhận bản ghi của ai, cái gì và khi thay đổi cấu hình. hành động ghi, lưu trữ và phát lại.

 

Hỗ trợ nhiều 

nhà cung cấp

Quản lý cấu hình các thiết bị mạng từ nhiều nhà cung cấp như Cisco, Juniper, HP, và nhiều hơn nữa.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.