By: HAU, Luu Van | April 12, 2018

Những đội ngũ Dev Ops sử dụng một số lượng các công cụ giám sát, quản lý dự án, quản lý bản ghi log, và các công cụ quản lý công nghệ thông tin khác để nhận các cảnh báo khi một thứ gì đó đang hoạt động. Trong khi điều này giúp các đội ngũ IT duy trì hoạt động của hệ thống mọi lúc, nội dung các cảnh báo được gửi bởi một vài ứng dụng thể không liên quan hoặc ý nghĩa chuyên sâu với các kỹ thuật viên làm việc về các vấn đề đó. Giờ đây, với tính năng Alarm Modifier, bạn thể thêm các trường thông tin mới cho một báo động, sửa đổi các trường sẵn, đặt lại tên cho tường thông tin hoặc loại bỏ hoàn toàn.


Bạn cần liên kết những chủ sở hữu với các báo động để thực hiện cấu hình các hồ sơ thông báo dễ dàng hơn? Hãy thêm một trường thông...

Category: AlarmOne 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.