By: i3-vietnam | November 19, 2018

Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy cửa sổ hết hạn mật khẩu bật lên trên máy trạm Active Directory và đơn giản đã bỏ qua? Hầu hết tất cả chúng ta đã trải qua; việc đặt lại mật khẩu sắp hết hạn dường như luôn giống như thể đó là vấn đề của ngày mai. Nhưng chính điều đó là một vấn đề thực sự với các mật khẩu đang hoặc đã hết hạn. Hết hạn mật khẩu dường như không phải là vấn đề lớn cho đến khi bộ phận helpdesk bị quá tải với các cuộc gọi dịch vụ mật khẩu cho những mật khẩu hết hạn.

Category: AdSelfservice Plus 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.