By: HAU, Luu Van | November 27, 2019

Tạo tài khoản người dùng là một quá trình mất nhiều thời gian với nhiều cấu hình khác nhau. Quá trình thủ công, mệt mỏi như vậy thường dễ bị lỗi, đặc biệt là trong khi tạo hàng loạt tài khoản người dùng. Lỗi trong quá trình cung cấp người dùng sẽ dẫn đến việc người dùng nản lòng gọi bàn dịch vụ để yêu cầu quyền truy cập tài nguyên, được thêm vào các nhóm thích hợp, để cập nhật chi tiết hồ sơ bị thiếu, v.v.


Tại sao việc cung cấp người dùng thông qua Admin Center không hiệu quả

Mặc dù admin Center Microsoft 365 cho phép quản trị viên tạo hàng loạt tài khoản người dùng, nhưng nó vẫn liên quan đến công việc tẻ nhạt là tạo một tệp CSV với một số thuộc tính trong đó các giá trị của hầu hết các thuộc tính đều giống nhau cho tất cả các tài khoản ngườ...

Category: 0365 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.